อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ”
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น