27พค65  อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ส่วนการเขียนแผนงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

ความคิดเห็น