26 พค 65 ขอขอบพระคุณ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายสาธิต การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมเทคนิคการนำเอาคิวอาร์โค้ดมาใช้สำหรับการชำระค่าสินค้า เพื่อส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวดินภูเขาไฟ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น