วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning and Constructivism และโครงการการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) บูรณาการ TPACK Model เพื่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีท่าน รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้

ความคิดเห็น