วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด โครงการจัดกิจกรรมเสรอมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น Summer Camp) ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

ความคิดเห็น