11 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม BRU Complex (อาคารอเนกคุณาการ) อาคาร 23 ชั้น 6 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น