วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องเมแฟร์ บอลรูม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น