วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ทำหน้าที่วิทยากร หลักสูตรชุมชนระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ หลักสูตรที่ 6  หัวข้อ “สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น”ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ความคิดเห็น