การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

SCOPUS, ISI ( Publishing in International Journals)

วิทยากร โดย รศ. ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ บรรณาธิการ LEARN Journals สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Zoom meetings วันที่ 22 เเมษายน 2565

ความคิดเห็น