ร่วมโครงการฟิสิกส์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ฟิสิกส์ปีใหม่ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 10 เมษายน 2565

 

ความคิดเห็น