การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในการใช้บริการ  Mobile Banking ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  Mobile Banking ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ใช้บริการ  Mobile Banking  ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน โดยทำการสำรวจผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยมากที่สุดและบ่อยที่สุด โดยส่วนใหญ่ใช้บริการเฉลี่ยต่อสัปดาห์ มากกว่า 6 – 10 ครั้ง และมีเหตุผลแรกที่ตัดสินใจใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking ที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ สะดวกสบายเพราะสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking ในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างบัญชี

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้  ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสะดวกของการใช้งาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามี 3 ปัจจัย โดยเรียงลําดับตามระดับความสัมพันธ์ในการใช้บริการ Mobile Banking จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการให้บริการ  ปัจจัยด้านความปลอดภัย และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสะดวกของการใช้งาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความคิดเห็น