อาจารย์นิเทศก์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 2 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมวางแผนกับคุณครูคืนถิ่น วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนบทความวิจัยและการดำเนินการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบการวิจัย แบบออนไลน์
ห้องรวม 09.00-12.00 น.  : เปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ห้องย่อย 13.00-16.00 น. : ประชุมวางแผนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการระหว่าง
TPCK, CLIL, PBL และ CBL กับการวิจัย โดยอาจารย์นิเทศก์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย โดยครูวางแผนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ครูเลือกร่วมกับ
อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขาวิชา อย่างน้อยจำนวน 3 แผนต่อเนื่อง ที่บูรณาการกับ
การวิจัย สำหรับใช้สอน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

 

ความคิดเห็น