วันที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นวิทยากรในหัวข้อย่อย เรื่อง การนำเข้าสู่บทเรียน
#หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ความคิดเห็น