นางสาวกมลวรรณ รอนยุทธ
  และ
        นางสาววาสนา เพ็ชรล้ำ
ได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัยสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://phys.bru.ac.th/2022/03/18/educational-research-competition-2021/?fbclid=IwAR1Mhzic5-ZK0O4N0HRpq9KyLuHHUz_dQzl1sT_-9GRV9DWr_RxMnu16xW8

ความคิดเห็น