คลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จัดทำโดยทีมนักศึกษายุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปี 2564 ในโครงการ  “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”

ความคิดเห็น