คลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มปลูกฝรั่งกิมจู บ้านหนองปุ่น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จัดทำโดยนักศึกษายุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปี 2564 โครงการ การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น