คลิปประชาสัมพันธ์กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองรักษ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดยทีมนักศึกษายุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปี 2564 โครงการ การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น