วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ระบบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือภายนอกและภายใน”

แก่สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ความคิดเห็น