22 มีนาคม 2565  ดำเนินการทดสอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ขอขอบคุณ คณาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต ผศ.ดร.จิตตะวัน กูโบลา และ อาจารย์เพียรพรรณ ศุภโคตร  มากมายค่ะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์  

          #กิจกรรมภายใต้โครง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

 

ความคิดเห็น