เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับภูมิภาค :                                                                                                                                            เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์                                                                      ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ                                                                                    ณ บริเวณถนน เสด็จนิวัติ และถนนจิระ (ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)                                                                            โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือพื้นเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ และอาหารพื้นถิ่น                                                                                                      ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น