เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 7:00 น ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า ร่วมกับ ชมรมครอบครัวพอเพียง สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น