วิทยากรโครงการ  โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ PM 2.5 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว สำหรับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (คณะครุศาสตร์) / ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น