ลงพื้นที่วิจัยโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

ความคิดเห็น