โครงการการประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC 2022
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2022 (BRICC Festival 2022)
ภายใต้แนวคิด “STEM Maker Challenges”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทการแข่งขัน (รับสมัครจำนวน 15 ทีม)
ส่งผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชิงเงินรางวัล จำนวน 5 รางวัล และโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท โล่พระราชทาน และใบประกาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท และใบประกาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และใบประกาศ
รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
Email : tlomarak@gmail.com โทรศัพท์ : 081-704-6945
https://drive.google.com/drive/folders/1yS9x_z–piauW7J0vmhjpgsdmSzzQ94k?fbclid=IwAR1w6oLSdofzWYvBPolET-Xyyiu6e1Poqabs6YqFlEnmjnmnCSWAZ_sZhxc

ความคิดเห็น