เข้าร่วมอบรมเรื่อง “Basic HPLC and Software operation, Trouble-shooting and Maintenance (Model Flexar)ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดย Perkin Emer Ltd.

ความคิดเห็น