วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น