“อ่านเล่นจนเป็นเรื่อง”
หนังสือรวมบทวิจารณ์ จากห้องเรียนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์
ของนักศึกษาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้สอน/ บรรณาธิการ   อาจารย์อุภาวัณณ์ นามหิรัญ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ / พิสูจน์อักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร เชาว์นวม

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น