นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อบรมขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น