โครงการบรรยายพิเศษ สำหรับ นิสิตสาขาวิชาภาษาเขมร หลักสูตตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินงานโดย ผศ.ดร.วลีรัตน์ มันทุราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเขมร หลักสูตตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ความคิดเห็น