นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการสืบสานลวดลายผ้ามัดหมี่ด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า
สำหรับวิสาหกิจผ้าทอและเยาวชนตำบลสะแกโพรง ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565
ณ ศาลาประชาคม ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น