การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
5th National and International Research Conference 2022 : NIRC V 2022.
“ บทบาทของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ความคิดเห็น