🔗📒📕📗สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น2 (2565) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 10 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2565
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 2 มิถุนายน 2565
4. สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
5. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น