วิทยากร อบรมตลาด Online u2t ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น