วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และผสมผสาน วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น