วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น