วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ได้ร่วมเสวนาโครงการบริการวิชาการ “การสร้างเกมออนไลน์จากโปรแกรม Wordwall เพื่อเด็กปฐมวัยในยุคนิวนอร์มอล” จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ออนไลน์)

ความคิดเห็น