วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนโยบายการศึกษาบนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมเสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย” ของ ผศ.ดร. จิรภรณ์

มั่นเศรษฐวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความคิดเห็น