วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนศิริเพ็ญ กรุงเทพฯ (ปีการศึกษา 2564)

ความคิดเห็น