เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ได้จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง โดยอาศัยความร่วมมือกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น