เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 ได้ดำเนินจัดอบรมเรื่อง แนวทางการจัดกลุ่มชุมชน และการจัดการโรงเรือนเพื่อรองรับการขอใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในตำบลบานยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น