การนำเสนอ 5 บท งานวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 ในเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในสำนักงานสาธารณาสุข เมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น