เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ ทุนอุดหนุนวิจัย : งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ความคิดเห็น