ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่ห้องประสหวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 24(อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ฯ ได้จัดกิจกรรมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการต่าง ๆ ของหลังสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ

ความคิดเห็น