9 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่ สำรวจความต้องการชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2565  เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น