วิทยากรอบรมหัวข้อทางฟิสิกส์ไฟฟ้าเรื่องกฎของโอห์ม ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ในการอบรมนักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวต้านทานและการอ่านตัวต้านทานจากแถบสี  และได้ฝึกใช้เครื่องมือวัดปริมาณต่างๆทางไฟฟ้า ตลอดจนพิสูจน์กฎของโอห์มจากปฏิบัติการ โดยการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

ความคิดเห็น