โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เวลา 9.00-12.00 น.

ความคิดเห็น