นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดงาน BRICC วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษา

 

ความคิดเห็น