17 กุมภาพันธ์ 2565   กำกับและให้คำแนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในการตัดต่อภาพและเสียงผลิตคลิปข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อยในงาน  “งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” (The 5 th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022)  จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

1)งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” (The 5 th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022) https://www.facebook.com/938959789612077/videos/1084010702443465

2)  พิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/938959789612077/videos/681734996168150

3) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 (5th National and International Research Conference 2022 : NIRC V 2022) ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” https://www.facebook.com/938959789612077/videos/494960435360397

4) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น https://www.facebook.com/938959789612077/videos/5044916008922434

5) พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโต เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/938959789612077/videos/376382517203397

6)กิจกรรม BRU U2T FAIR มหกรรมการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 14 อำเภอ 60 ตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศhttps://www.facebook.com/938959789612077/videos/1155931415143838

 

ความคิดเห็น