ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ความคิดเห็น