การแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นเมือง 4 ภาค งดงามวิจิตรการตา และการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติประเทศอินเดีย …อินโดนีเซีย… และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจเป็นการ์ตูนรูป 1 คน และ ข้อความ

ความคิดเห็น